มบส.เดินหน้าถ่ายทอดแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ 5 ปี

มบส.เดินหน้าถ่ายทอดแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ 5 ปี

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ มบส.ได้จัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570 )เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่คุณภาพความเป็นเลิศ ยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงชุมชนท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ซึ่งแนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา เพื่อให้แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ฉบับนี้มีความครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย และเป็นยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยสู่คุณภาพความเป็นเลิศ

โดยกำหนดวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่จะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอน การบูรณาการ องค์ความรู้ นวัตกรรม และศักยภาพที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน

ผศ.ดร.ลินดากล่าวต่อไปว่า สำหรับจุดเน้นของแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ได้กำหนดไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ที่มุ่งเน้นเปิดมิติใหม่ของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามลักษณะภูมิสังคมและความต้องการเชิงพื้นที่และตลาดด้วยความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการวิจัย บริการวิชาการ การจัดการเรียนรู้ ประสบการณ์ ความเข้าใจท้องถิ่น และการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา

โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นจุดศูนย์กลางการเรียนรู้ เพื่อสร้างมูลค่าทุนชุมชนและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนการสร้างนวัตกรชุมชนเพื่อสร้างความสามารถในการบริหารจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะ เพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตครูให้มีความสมดุลทั้งคุณภาพและคุณธรรม

เพื่อเป็นต้นแบบครูเพื่อศิษย์ ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมการศึกษาตอบโจทย์การศึกษาของโลกอนาคตร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การเป็นนักพัฒนาและนวัตกรที่มีทัศนคติที่ดี มีอัตลักษณ์และความสามารถโดดเด่นหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการบุคลากรครูของท้องถิ่นและประเทศและมีมาตรฐานระดับสากลด้วย

อธิการบดี มบส.กล่าวอีกว่า ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางการศึกษา หลักสูตรฐานสมรรถนะ การจัดการศึกษาร่วมกับพันธมิตร การบูรณาการองค์ความรู้จากท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล การยกระดับการจัดการศึกษาและงานวิจัยร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ผนึกกำลังระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ การพัฒนาองค์กรสู่ Digital Organization และข้อมูลควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง Agile Learner ที่สำคัญพร้อมทำงานเชิงรุก อย่างไรก็ตาม จากนี้ทางมหาวิทยาลัยก็จะต้องถ่ายทอดแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ฯ สู่ประชาคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ rickclubb.com

UFA Slot

Releated